ΑΣΕΠ: Δείτε τους προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της κινητικότητας

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από το Σάββατο 26 Απριλίου έως και την πάροδο της Τετάρτης 30 Απριλίου 2014

Το ΑΣΕΠ κατάρτισε τους προσωρινούς πίνακες του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας.

Συγκεκριμένα, η Αρχή κατάρτισε:
α) Προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.
β) Προσωρινό πίνακα διάθεσης.
γ) Πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους.
δ) Πίνακα απορριπτέων λόγω έλλειψης τυπικού προσόντος, οι οποίοι, επίσης, παραμένουν σε διαθεσιμότητα.

Να σημειωθεί πως η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση των σχετικών πινάκων βασίζονται αποκλειστικά στους πίνακες συνδρομής κριτηρίων που απεστάλησαν από τις αρμόδιες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις προτιμήσεις των ενδιαφερόμενων.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα της σχετικής νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν, κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης, ένσταση στο ΑΣΕΠ εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών από την επόμενη της ανάρτησής τους στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, οι οποίες θα εξεταστούν από το αρμόδιο τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα προέλευσης. Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από το Σάββατο 26 Απριλίου έως και την πάροδο της Τετάρτης 30 Απριλίου 2014.

Δείτε τους πίνακες εδώ.
To διαβάσαμε στο protothema.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ