«Άλλη Ελλάδα», με έσοδα έως 15 δισ. ευρώ από υδρογονάνθρακες

Την Τετάρτη υπογράφονται οι συμβάσεις για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε Πατραϊκό, Κατάκολο και Ιωάννινα. Τα κέρδη για την ελληνική οικονομία

Με την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο άνοιξε ο δρόμος για την τελική υπογραφή των συμβάσεων, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των ανάδοχων σχημάτων, για την πραγματοποίηση ερευνών και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε Πατραϊκό, Κατάκολο και Ιωάννινα.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος υπολογίζει πως για ανακτήσιμα αποθέματα 100 εκατ. βαρελιών από ένα κοίτασμα, με μέση τιμή 90 δολάρια/βαρέλι, τα έσοδα για το δημόσιο υπολογίζονται σε περίπου 6 δισ. ευρώ. Έτσι, εάν επαληθευθούν οι εκτιμήσεις για περίπου 250 εκατ. βαρέλια στα τρία κοιτάσματα, τα κέρδη για το ελληνικό δημόσιο μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 15 δισ. ευρώ.

Η υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 14 Μαΐου, στις 12:00 στο υπουργείο Περιβάλλοντος, παρουσία του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά και του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Ευάγγελου Βενιζέλου, τους οποίους ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης, ενημέρωσε για τη σημαντική εξέλιξη με την οποία ολοκληρώνεται η προβλεπόμενη διαδικασία.

 Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ομόφωνη πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών προς τον κ. Μανιάτη, είχαν προταθεί ως ανάδοχοι τα εξής σχήματα:
 
– για την χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων, το σχήμα ENERGEAN OIL AND GAS / PETRA PETROLEUM
 
– για τη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού, το σχήμα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ / EDISON / PETROCELTIC
 
– για το Κατάκολο, το σχήμα ENERGEAN OIL AND GAS / TRAJANOIL & GASLtd

Βασικά στοιχεία των συμβάσεων

Το υπουργείο Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο υπογραφής των συμβάσεων, εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται μερικά βασικά στοιχεία τους, όπως:

– Οικονομικά δεδομένα: Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (ν. 2289/95 περί έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων & ν. 4001/2011) τα έσοδα του Δημοσίου από Υδρογονάνθρακες προκύπτουν από:

1. Φορολογία, 20 (κανονική) + 5 (περιφερειακός φόρος) = 25%
2. Μίσθωμα, το οποίο διαμορφώνεται βάσει:
 
– του ύψους της παραγωγής,
– των γεωγραφικών, γεωλογικών & λοιπών χαρακτηριστικών της περιοχής,
– του συντελεστή εσόδων και εξόδων (R-Factor).
 
Αναμενόμενα έσοδα – Αθροιστικές ταμειακές ροές Κράτους
 
Παράδειγμα εφαρμογής: Για ανακτήσιμα αποθέματα 100 εκατ. βαρελιών από ένα κοίτασμα, με μέση τιμή 90 δολάρια/βαρέλι, τα έσοδα για το δημόσιο υπολογίζονται σε περίπου 6 δισ. ευρώ.
 
Σημειώνεται ότι, αναμένεται να υπάρξουν πολλαπλές σημαντικές συνέργειες για την εθνική οικονομία, καθώς:
 
– για κάθε άμεση θέση εργασίας στον κλάδο των Υδρογονανθράκων δημιουργούνται 3,2 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης στην ευρύτερη οικονομία,
– για κάθε ένα δολάριο που λαμβάνουν οι άμεσα εργαζόμενοι στον κλάδο Υ/Α δημιουργούνται περίπου άλλα 2 $ σε εργαζόμενους άλλων κλάδων της οικονομίας
– κάθε 1 $ παραγόμενης αξίας από τον κλάδο, οδηγεί σε επιπρόσθετη παραγωγή αξίας περίπου 1,3 $ στην ευρύτερη οικονομία.
 
– Διασφάλιση Δημοσίου. Οι συμβάσεις προβλέπουν ελάχιστο δεσμευτικό πρόγραμμα εργασιών για κάθε χρονική φάση του σταδίου των ερευνών, καθώς και ελάχιστη οικονομική δέσμευση για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, από μέρους των Αναδόχων. Η οικονομική αυτή δέσμευση διασφαλίζεται με την έκδοση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου τραπεζικής εγγυητικής επιστολής η οποία διατηρείται καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και καταπίπτει σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιήσει τις ελάχιστες δεσμευτικές υποχρεώσεις του.
 
– Σταθερό Επενδυτικό Περιβάλλον. Προβλέφθηκε σταθερός φορολογικός συντελεστής σε βάθος χρόνου με σκοπό της διασφάλιση της απόδοσης της μακροχρόνιας επένδυσης.
 
– Το ερευνητικό στάδιο περιλαμβάνει γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες και μελέτες, καθώς και την εκτέλεση των πρώτων ερευνητικών γεωτρήσεων. Η απαιτούμενη επένδυση βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
 
– Κατά το στάδιο των ερευνών, η ελάχιστη δεσμευτική επένδυση που συμφωνείται στις συμβάσεις είναι της τάξης των 60 εκατομμυρίων ευρώ, εκτιμάται όμως ότι στην πράξη θα είναι υπερδιπλάσια.
 
– Συμφωνήθηκε η επιτάχυνση της εκτέλεσης των γεωτρήσεων και η μεταφορά των σχετικών έργων όσο δυνατόν νωρίτερα. Απαιτούνται υψηλής ποιότητας δεδομένα και συνολική επεξεργασία της διαθέσιμης πληροφορίας, ώστε να αποφασιστεί η βέλτιστη θέση της γεώτρησης και να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας. Στην ουσία, επετεύχθη το βέλτιστο ερευνητικό πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.
 
– Προστασία Περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση των αυστηρότερων ευρωπαϊκών προδιαγραφών περί τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κατά την εκτέλεση των πετρελαϊκών εργασιών. Τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιβλήθηκαν σε δύο επίπεδα: στην προληπτική δράση σε κάθε στάδιο δραστηριοτήτων, τόσο για τις περιπτώσεις κανονικής λειτουργίας, όσο και για τις περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων, με την υποχρέωση προετοιμασίας σχεδίων διαχείρισης έκτακτων αναγκών για πιθανά περιστατικά, καθώς επίσης και στη δημιουργία των απαραίτητων μηχανισμών που θα ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο και επόπτευση όλων των δραστηριοτήτων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί σαφείς και εξαιρετικά αυστηρούς κανόνες που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων έρευνας και παραγωγής, από τον σχεδιασμό, μέχρι την τελική απομάκρυνση μιας εγκατάστασης άντλησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

– Υποχρέωση εκπαίδευσης Ελλήνων εργαζομένων. Συμφωνήθηκε με τους επενδυτές η καταβολή ετησίως συγκεκριμένου ποσού, για την εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχιακού δυναμικού της χώρας στον τομέα υδρογονανθράκων. Στρατηγική επιδίωξη, η μεγιστοποίηση της απορρόφησης Ελλήνων στις νέες θέσεις εργασίας, καθώς και η ανάπτυξη και εξαγωγή τεχνογνωσίας στον επαγγελματικό τομέα.

Μανιάτης: Άλλη Ελλάδα το 2015 με άξονα την ενέργεια

Σε δήλωσή του, ενόψει της υπογραφής των συμβάσεων, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Μανιάτης, τονίζει πως η Ελλάδα το 2015 θα είναι μια άλλη χώρα, η οποία, όπως σημειώνει, «όχι μόνο θα έχει ξεπεράσει οριστικά την κρίση και τα μνημόνια, αλλά με άξονα την Ενέργεια θα λειτουργεί πια ως μια εθνική οικονομία η οποία δημιουργεί ανάπτυξη».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Υλοποιούμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει και προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς προκειμένου να αξιοποιήσουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τον ορυκτό μας πλούτο. Αφού δημιουργήσαμε το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης μιας νέας, ελπιδοφόρου αγοράς για τη χώρας μας, αυτή που αφορά στην έρευνα και αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων, σήμερα ολοκληρώνουμε την εθνική αυτή προσπάθεια με την υπογραφή των συμβάσεων για τις τρεις περιοχές της Δυτ. Ελλάδας.

»Είναι στρατηγική μας επιλογή να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πατρίδας, προς όφελος των πολιτών και της εθνικής οικονομίας, σεβόμενοι το περιβάλλον. Μια επιλογή, που δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες για παραγωγή νέου πλούτου και σημαντικό αριθμό νέων θέσεων απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύει την  ελκυστικότητα της χώρας σε επενδύσεις. Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά και για τις τοπικές κοινωνίες, με διασφάλιση σημαντικών ανταποδοτικών τελών και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις περιοχές τους.  
 
»Η χώρα το 2015 θα είναι μια άλλη Ελλάδα, η οποία όχι μόνο θα έχει ξεπεράσει οριστικά την κρίση και τα μνημόνια, αλλά με άξονα την Ενέργεια θα λειτουργεί πια ως μια εθνική οικονομία η οποία δημιουργεί Ανάπτυξη και προοπτική για τον τόπο, για όλους τους πολίτες της».

Πηγή: voria.gr

To διαβάσαμε στο tsantiri.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ