Προτάσεις ΓΣΕΒΕΕ για το φορολογικό

Αναλυτικά οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ

Τις 30 προτάσεις για το φορολογικό αλλά και τα παράδοξα που, όπως υποστηρίζει, ισχύουν και χρήζουν θεραπείας κατέθεσε το προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ στον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Στόχος των προτάσεων σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθά είναι «να σταματήσει η υπερφορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έτσι ώστε να μην οδηγηθούν η μεγάλη τους πλειοψηφία στο κλείσιμο». Ο κ. Καββαθάς πρόσθεσε ότι η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα και αναμένει την αποτύπωση αυτού του κλίματος και στο νομοσχέδιο.

Προτάσεις:

Οι βασικές παρατηρήσεις της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τους νόμους για τις φορολογικές διαδικασίες και τη φορολογία εισοδήματος είναι οι εξής:

1. Σχετικά με την αναπροσαρμογή των προστίμων για κάθε γενική φορολογική παράβαση στο ύψος των 2500 ευρώ, τόσο στην περίπτωση τήρησης απλογραφικών όσο και διπλογραφικών βιβλίων, θεωρούμε ότι η ποινή αυτή είναι εξοντωτική και δυσανάλογα μεγάλη για τις μικρές επιχειρήσεις. Πάγια θέση μας είναι ότι στη διαδικασία επιβολής συμμόρφωσης θα πρέπει να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας και να λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα της κάθε παράβασης. Τα πρόστιμα πρέπει να αφορούν ξεκάθαρα ουσιώδη παράβαση των φορολογικών κανονισμών.

2. Στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες του νέου ΚΦΕ περιλαμβάνονται και κάθε είδους δαπάνες που αφορούν σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ εφόσον η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Θεωρούμε ότι το ύψος του ποσού είναι υπερβολικά χαμηλό, και το γραφειοκρατικό κόστος που θα δημιουργηθεί στη μικρή επιχείρηση, (ιδιαίτερα της περιφέρειας και των απομακρυσμένων περιοχών) θα είναι δυσανάλογο της δημοσιονομικής ωφέλειας.

3. Θα πρέπει να καταστεί εφικτός στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων ο πλήρης συμψηφισμός ζημιών και μεταφοράς αυτών σε επόμενες χρήσεις (έως 5 έτη) όπως συμβαίνει και σε άλλες επιχειρήσεις (αφορά χρήσεις έως 2013). Μέχρι σήμερα, οι ατομικές επιχειρήσεις χάνουν τη ζημιά όταν φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο, ενώ οι εταιρείες μπορούν να τη μεταφέρουν και να την συμψηφίζουν για 5 έτη. Προτείνεται η εφαρμογή του μέτρου με υπολογισμό του αλγεβρικού αθροίσματος των εισοδημάτων. Παρόμοιο μέτρο να ισχύσει και για την χρήση 2014 (Ν. 4172/2013) σε σχέση με τον  τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού.

4. Το μέτρο των αποδείξεων θα πρέπει να ισχύσει για όλους τους φορολογούμενους και όχι μόνο τους μισθωτούς. Σημαντικές ασάφειες προκύπτουν από την ταυτόχρονη παροχή έμμισθης εργασίας και επαγγελματικού έργου με μπλοκάκι.

Φορολογητέα ύλη

5. Θα πρέπει να γίνει απόλυτα σαφής η διαδικασία και οι τεχνικές του έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο προσδιορισμός εναπόκειται στην κρίση του εκάστοτε φορολογικού υπαλλήλου, το οποίο πιθανότατα θα δημιουργήσει προβλήματα στην όλη διαδικασία. Πρέπει να προσδιοριστούν σαφείς κανόνες εμπλοκής και ελέγχου.

6. Στη διαδικασία αξιολόγησης της ενδικοφανούς προσφυγής, απαιτείται η σύσταση των περιφερειακών υπηρεσιακών επιτροπών που θα ελέγχουν τα στοιχεία των επιχειρήσεων σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει να εκπροσωπηθεί θεσμικά και ο επιχειρηματικός κόσμος, ώστε να υπάρχει και η άποψη της αγοράς.

7. Οι επαγγελματίες φορολογούμενοι θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν από πού θα γίνεται η αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών (ΟΑΕΕ) σε περίπτωση συμμετοχής τους σε εταιρίες πέραν της ατομικής. Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι πρέπει να ισχύσει για όλες τις νομικές οντότητες.

8. Θα πρέπει να εξαιρεθούν από την υποβολή φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών όλες οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Το κόστος είναι δυσανάλογα μεγάλο για τις μικρές επιχειρήσεις και τα αποτελέσματα αμφίβολα.

9. Σχετικά με το γεγονός ότι με τον νέο νόμο οι ποινικές διώξεις συνεχίζονται, θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα επαναφοράς του διοικητικού συμβιβασμού με ταυτόχρονη παύση της ποινικής δίωξης σε περίπτωση συμβιβασμού και καταβολής των προστίμων. Το ζητούμενο είναι η συμμόρφωση και η είσπραξη των διαφυγόντων ποσών του δημοσίου και όχι η φυλάκιση των φορολογουμένων.

Εκπρόθεσμη καταβολή φόρου

10. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του παρακρατούμενου φόρου, θα πρέπει να καταργηθεί η ρύθμιση που προβλέπει επιπλέον πρόστιμο με το ισόποσο του φόρου.

11. Η καθυστέρηση έκδοσης των αποφάσεων για τους παρακρατούμενους φόρους έχει φέρει την αγορά στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Επτά ημέρες πριν την καταβολή των παρακρατούμενων φόρων δεν ξέρει κανείς τι ισχύει με τις παρακρατήσεις, τι πρέπει να αποδώσει και οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν προβεί σε παρακράτηση. Το θέμα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

12. Οι τριμηνιαίες  συγκεντρωτικές καταστάσεις  τιμολογίων φέτος και μηνιαίες από 01/01/2015 χρειάζονται όριο  υποβολής 300,00€, παγιοποίηση της τριμηνιαίας υποβολής και στο μέλλον και οπωσδήποτε την μη επιβολή προστίμων στην περίπτωση τροποποιήσεων εντός του έτους.

13. Η επιλογή φορολόγησης με την κλίμακα των μισθωτών  των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  (μπλοκάκια, μέχρι 3 εργοδότες κλπ ) να είναι προαιρετικού και όχι αναγκαστικού δικαίου.

Φετινές φορολογικές δηλώσεις

14. Σε σχέση με την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, θα πρέπει η καταληκτική ημερομηνία να μεταφερθεί στις 28/07/2014  από 30/06/2014 και να παραμείνει για όλα τα υπόλοιπα έτη σταθερή (με ανοικτό το σύστημα) από 01/02 κάθε έτους.

15. Το ΦΠΑ των οικοδομικών επιχειρήσεων με άδειες από το 2006 πρέπει να μετατραπεί σε κόστος και όχι να χαθεί μέσα από τις διαδικασίες αυτοπαράδοσης, οι οποίες μεταφέρθηκαν για 31/12/2014.

16. Είναι απαραίτητη η διευκρίνιση, – με απλοποίηση-, των «νομικών μέτρων» στην διάταξη για την απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων του 4172/2013 εγκαίρως για να ξέρουν οι επιχειρήσεις πως θα ενεργήσουν μέχρι τέλος του έτους.

17. Δημιουργία μιας πρωτοβάθμιας Συμβουλευτικής Υπηρεσίας που θα ασκεί προληπτικό έλεγχο παρέχοντας προτάσεις, διεξόδους, λύσεις στις επιχειρήσεις και όχι ποινές για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης (αυτός ο ρόλος μπορεί να αποδοθεί σε νέες δομές συμβουλευτικής, κοινωνικούς εταίρους μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ).

18. Εναρμόνιση της φορολόγησης των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ) με διπλογραφικά βιβλία  για το 2014 διότι με την υποχρεωτική διανομή φορολογούνται με 33% συντελεστή έναντι των λοιπών επιχειρήσεων ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ. Η αδικία αυτή πρέπει να διορθωθεί.

Τα παράδοξα

Η ΓΣΕΒΕΕ αναφέρεται και στις παράδοξες πτυχές διατάξεων που δεν έχουν λάβει δημοσιότητα και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις εφορίες και τους πολίτες. Συγκεκριμένα:

– Τα πρόστιμα των 100 ευρώ για εκπρόθεσμη μεταβολή των φορολογικών στοιχείων ισχύουν ακόμη και για τις περιπτώσεις μεταβολής ταυτότητας αλλά και ληξιαρχικής πράξης θανάτου
– Άνεργοι οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης καλούνται να λάβουν τις εισοδηματικές ενισχύσεις με ΑΠΥ ή ΑΕΔ και φορολογούνται στην κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών
– Οι τόκοι καταθέσεων δεν κατανέμονται ισόποσα σε λογαριασμούς συνδικαιούχων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα συνεννόησης και τεκμήρια αποκλειστικού δικαιώματος (ο φορολογούμενος να τα θεωρεί όλα δικά του). Προτείνεται η κατανομή βάσει συναίνεσης των δικαιούχων. Επίσης, ειδικά για τα πολύ μικρά ποσά (έως 250€), προτείνουμε να απαλλαχθούν τα νοικοκυριά από τη δήλωση τους.

Πηγή: voria.gr

To διαβάσαμε στο tsantiri.gr. Πατήστε το link για να δείτε σχετικά θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ